inside_banner

חֲדָשׁוֹת

בחודש נובמבר ירדו מחירי תעשיית חומרי הגלם והמוצרים הכימיים ב-6% משנה לשנה

הנתונים שפרסמה הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה ב-9 בדצמבר הראו כי בחודש נובמבר, מדד המחירים לצרכן עלה מעט על בסיס חודשי עקב עליית המחירים של פחם, נפט, מתכות לא ברזליות ותעשיות אחרות;מושפע מבסיס ההשוואה הגבוה יחסית בתקופה המקבילה אשתקד, הוא המשיך לרדת משנה לשנה.ביניהם, מחירי חומרי הגלם הכימיים ותעשיית ייצור המוצרים הכימיים ירדו ב-6.0% משנה לשנה וב-1% מחודש לחודש.

על בסיס חודשי, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.1%, נמוך ב-0.1 נקודת אחוז מזה של החודש שעבר.מחיר אמצעי הייצור היה קבוע, עלייה של 0.1% בחודש שעבר;מחיר אמצעי המחיה עלה ב-0.1%, ירידה של 0.4 נקודות אחוז.היצע הפחם התחזק, וההיצע השתפר.מחיר תעשיית כריית הפחם והשטיפה עלה ב-0.9%, והעלייה ירדה ב-2.1 נקודות אחוז.מחירי הנפט, המתכות הלא ברזליות ותעשיות אחרות עלו, ביניהן עלו מחירי תעשיית חיפושי הנפט והגז הטבעי ב-2.2%, ומחירי תעשיית ההיתוך והגלגול של מתכות אל-ברזליות עלו ב-0.7%.הביקוש הכולל לפלדה עדיין חלש.המחיר של תעשיית התכת מתכות ברזליות ועיבוד גלגול ירד ב-1.9%, עלייה של 1.5 נקודות אחוז.בנוסף, מחיר תעשיית ייצור ואספקת הגז עלה ב-1.6%, מחיר תעשיית המזון החקלאית והצדדית עלה ב-0.7%, ומחיר תעשיית תקשורת המחשבים וייצור ציוד אלקטרוני אחר עלה ב-0.3%.

על בסיס שנה לשנה, PPI ירד ב-1.3%, זהה לזה של החודש שעבר.מחיר אמצעי הייצור ירד ב-2.3%, נמוך ב-0.2 נקודות אחוז מזה של החודש הקודם;מחיר אמצעי המחיה עלה ב-2.0%, ירידה של 0.2 נקודות אחוז.מבין 40 ענפי התעשייה שנבדקו, 15 ירדו במחיר ו-25 התייקרו.בין הענפים העיקריים התרחבה ירידת המחירים: ענף ייצור חומרי הגלם והמוצרים הכימיים ירד ב-6.0%, התרחב ב-1.6 נקודות אחוז;ענף ייצור הסיבים הכימיים ירד ב-3.7%, עלייה של 2.6 נקודות אחוז.ירידת המחירים הצטמצמה: תעשיית ההיתוך והקלנדר של מתכות ברזליות ירדה ב-18.7%, 2.4 נקודות אחוז;ענף כריית הפחם והשטיפה ירד ב-11.5%, או 5.0 נקודות אחוז;תעשיית התכת מתכות לא ברזליות ועיבוד גלגול ירדה ב-6.0%, ירידה של 1.8 נקודות אחוז.העליות והירידות במחירים כוללות: תעשיית ניצול הנפט והגז עלתה ב-16.1%, ירידה של 4.9 נקודות אחוז;תעשיית עיבוד המזון החקלאית והצדדית עלתה ב-7.9%, ירידה של 0.8 נקודות אחוז;תעשיות עיבוד נפט, פחם ודלקים אחרים עלו ב-6.9%, ירידה של 1.7 נקודות אחוז.מחירי תקשורת המחשבים וייצור ציוד אלקטרוני אחר עלו ב-1.2%, עלייה של 0.6 נקודות אחוז.

בחודש נובמבר ירד מחיר הרכישה של יצרנים תעשייתיים ב-0.6% בהשוואה לשנה, שהיה קבוע מחודש לחודש.ביניהם ירד מחיר חומרי הגלם הכימיים ב-5.4% משנה לשנה וב-0.8% מחודש לחודש.


זמן פרסום: 11 בדצמבר 2022